Základní informace pro žáky

Každý žák, jeho rodič (zákonný zástupce) a pracovník školy

1. je rovnoprávným členem školního společenství
2. je svobodný do té míry, ve které svojí činností neomezuje práva ani odpovědnost ostatních
3. je odpovědný za své jednání, které se řídí zásadami slušného chování a ke všem členům společenství je partnerské, naplněné vzájemnou úctou a respektem
4. je odpovědný za vytváření prostředí důvěry, které se projevuje vzájemnou otevřenou a důvěrnou komunikací, vedenou kultivovaným způsobem

Každý žák má právo

1. sám a nebo s pomocí dalších osob sdělovat své názory, obhajovat své skutky a diskutovat o nich
2. v případě nejasnosti v učivu požádat o pomoc příslušného vyučujícího, taková pomoc je poskytována zpravidla v konzultačních hodinách
3. být informován o veškerém dění ve škole, které se ho týká
4. dostávat úkoly přiměřeně náročné, rozvíjející a takové, kterým rozumí, v dostatečném časovém předstihu
5. být hodnocen individuálně a objektivně tak, aby svému hodnocení dobře rozuměl
6. mít možnost v případě nezbytné potřeby zatelefonovat svým rodičům, a to i z telefonu v kanceláři školy
7. odvolat se ke svému třídnímu učiteli a následně i k řediteli školy, je-li přesvědčen, že je jeho činnost či chování nespravedlivě hodnoceno kterýmkoli z pracovníků školy,
8. předkládat a obhajovat potřeby a zájmy své i svých spolužáků

Každý žák je povinen

1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
2. při vstupu do školy se v šatně přezout
3. být přítomen ve třídě na začátku každé vyučovací hodiny, na vyučování být řádně připraven a vybaven potřebnými pomůckami, včetně žákovské knížky
4. slušně pozdravit každého dospělého pohybujícího se ve škole
5. každému pedagogickému pracovníkovi školy na požádání předložit svou žákovskou knížku
6. respektovat pokyny pracovníků školy
7. chovat se šetrně k majetku školy a spolužáků, škodu, kterou žák zavinil, musí on nebo jeho zástupci odstranit či finančně uhradit
8. v průběhu vyučování nepoužívat mobilní telefon, mít ho vypnutý a uložený ve školní tašce
9. dodržovat tento řád školy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

Průběh vyučovacího dne

1. Školní budova v Komenského ulici je přístupná žákům navštěvujícím školní družinu a žákům dojíždějícím od 6.30 hod, budova v Jiráskově ulici je dojíždějícím žákům přístupna od 6.45 hod., do 7.25 se tu zdržují v určených prostorách pod dohledem určeného zaměstnance školy. Místní žáci mohou jít do školních budov v 7.25 hod.
2. Žáci se přezouvají a odkládají své svršky (včetně čepic) v šatně své třídy. Cenné věci a peníze nenechávají odložené v oděvu ani v odložených aktovkách.Šatny uzamyká pověřený zaměstnanec školy po příjezdu žáků z Hodňova okolo 7.50 hod.
3. Žák, který přijde do školy v průběhu vyučování, odchází do třídy, do šatny si uloží své věci dle rozhodnutí vyučujícího po ohlášení svého příchodu vyučujícímu nebo o nejbližší přestávce.
4. Během pobytu ve škole udržují žáci všechny prostory školy, zejména své místo, v čistotě a pořádku.

Rozpis vyučovacích hodin a zvonění

 

vyučovací hodina začátek hodiny konec hodiny
1. 7.45 8.30
2. 8.40 9.25
3. 9.45 10.30
4. 10.40 11.25
5. 11.35 12.20
6. 12.30 13.15
7. 13.20 14.05
8. 14.10 14.55

Ke stažení

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (1.-9.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina:Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986