Školní jídelna

Základní Informace

Školní jídelna ZŠ Horní Planá
Adresa: Jiráskova 186 , 382 26 Horní Planá
Telefon: +420 775 867 986
E-mail: jidelna@zshorniplana.cz

Aktuality

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PLANÁ

Jiráskova 186, Horní Planá 382 26, IČO 60084731, tel.:380 738 121 e-mail: info@zshorniplana.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Pracovní doba Školní jídelny (ŠJ) 6,00 – 14,30 hod.
Provozní doba Školní jídelny 11,15 – 13,30 hod.
Výdej do jídlonosičů a cizí strávníci: 11,15 – 11,30 hod.
Výdej pro žáky a zaměstnance 11,30 – 13,30 hod.
Vedoucí školní jídelny: Václav Káš
Vedoucí kuchař: Václav Káš
Telefon: 775 867 986
Platnost: od 1.9.2019
Účinnost od: 1.9.2019

Výdej obědů

• Obědy jsou vydávány v čase od 11,15 hod do 13,30 hod.
Výdej je dále rozdělen takto:
Obědy do jídlonosičů a cizím strávníkům jsou vydávány od 11,15 do 11,30 hod.
Žákům a zaměstnancům jsou obědy vydávány od 11,30 hod. do 13,30 hod.
• Jídelníček na běžný týden je vyvěšen na nástěnce v jídelně a na internetu. Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše a to podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování.
• Před vstupem do jídelny si strávníci řádně očistí obuv, pověsí svrchní oděv na věšák a odloží aktovku v šatně před jídelnou.
• Není dovoleno vodit do jídelny psy, kočky ani jiná zvířata.
• Strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společenském stravování: zachovávat v jídelně čistotu a klid, nechodit do jídelny nevhodně oblečeni.
• Strávníci jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců ŠJ.
• Při vzniku epidemie jsou strávníci povinni podrobit se pokynům OHS
• Po dobu oběda je v jídelně pedagogický dozor, který vykonává dohled dle pokynů vedení ZŠ ( Zákon 561/2004 Sb. par. 164 odst.1 ), rozvrh dozorů je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně strávníků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Žáci jsou povinni dbát pokynů pedagogického dozoru.
• Strávník si po vstupu do jídelny vezme tác, na který uloží příbor a celé hlavní jídlo a odnese jej ke stolu.
Po konzumaci odnese tác k umývárně nádobí, odloží příbor do připraveného kbelíku, tác
odloží na okénko.
Při rozbití nebo rozlití nádobí požádá strávník personál kuchyně o úklidové prostředky a
za pomoci pedagogického dozoru po sobě uklidí.
• Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěné jídlem.
• Technické, nebo hygienické závady nahlásí strávník vedoucí školní jídelny.
• Žáci nesmí vynášet jídlo z jídelny. Obědy je možno odnášet ze školní jídelny pouze v době nepřítomnosti ve škole – první den nemoci ( viz Vyhláška 107/2005 Sb. par.2 odst.7, Vyhláška 17/2008 Sb par.3 odst.4), další dny nemoci si musí strávník obědy odhlásit nebo se stravuje za plnou cenu jídla, tj. 85,- Kč.
• Podle vyhl. č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich
úhradě § 3 odst. 4 má zaměstnanec nárok odebrat oběd, pokud odpracuje pro
zaměstnavatele alespoň 3 hodiny. V době nepřítomnosti zaměstnance (nemoc, školení) musí být oběd odhlášen. Při porušení této vyhlášky bude zaměstnanci účtován oběd za plnou cenu tj.85,- Kč.
• Za neodhlášený a neodebraný oběd se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Přihláška ke stravování

Před začátkem stravování ve školní jídelně, vyplní zákonný zástupce strávníka přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny. Ta je platná po celou dobu školní docházky.

Přihlašování obědů

Obědy se přihlašují den předem do 14,00 hod. Telefonicky na č. 775867986, osobně v kanceláři ŠJ, nebo v jídelně na předepsaném formuláři.

Odhlašování obědů

a) obědy se odhlašují den předem do 14,00 hod,
b) v případě nemoci poskytne ŠJ strávníkům oběd pouze první den nemoci do jídlonosičů. Žák má nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení nebo první den nemoci, další dny nemoci si musí strávník obědy odhlásit nebo se stravuje za plnou cenu jídla, tj. 85,- Kč. – viz Vyhláška 107/2005 Sb. par.2 odst.7, Vyhláška 17/2008 Sb par.3 odst.4
Obědy se odhlašují telefonicky na čísle 775867986, osobně v kanceláři ŠJ, přes internet (po registraci v kanceláři ŠJ) nebo v jídelně na předepsaném formuláři.

Obědy při školním výletě

Při celodenním školním výletě jsou žákům obědy odhlašovány automaticky. Přihlašování si řeší rodiče individuálně.

Obědy v době školních prázdnin

Žáci mohou odebírat obědy v době školních prázdnin, pokud je školní jídelna v provozu. Hradí plnou cenu oběda – jako cizí strávník.

Cena obědů

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhl. 107/2005 Sb. O školním stravování, příloha č. 2.
Strávníci jsou zařazováni do kategorií podle věku, který dovrší v daném školním roce tj. od 1.9. do 31.8. následujícího kalendářního roku.
Kategorie 1: 7 – 10 let 30,00 Kč
Kategorie 2: 11 – 14 let 32,00 Kč
Kategorie 3: 15 a více let 35,00 Kč
žákům hradí mzdovou režii stát, věcnou režii zřizovatel
Zaměstnanci: 40,00 Kč věcnou režii zaměstnancům hradí zřizovatel
Cizí strávníci: 85,-Kč z toho:
cena potravin: 40,-Kč
mzdová režie: 20,-Kč
věcná režie: 23,- Kč
zisk: 2,-Kč

Platby obědů

Obědy se hradí měsíc dopředu inkasem. Stravné se strhává k 17. dni předchozího měsíce. Pokud připadne 17. den na sobotu nebo neděli, bude stravné inkasováno poslední předcházející pracovní den. Inkaso se platí na č. účtu 1800524544/0600, doporučený inkasní limit je 1000,- Kč. Při výpočtu úhrady za obědy se odečítají všechny odhlášené obědy z minulého měsíce.

Identifikace strávníků

Identifikace je sledována formou čipů. Každý strávník si koupí čip na začátku školní docházky v kanceláři ŠJ. Čipy se platí hotově á 115,00 Kč. Čip se používá celou dobu školní docházky. Pomocí čipového zařízení je možné získat informace o strávníkovi, zda odebírá řádně obědy a nedovolí strávníkovi odebrat nepřihlášený oběd.
Pokud strávník čip zapomene, bude mu vydán oběd po ověření údajů v kanceláři ŠJ.
Při jeho ztrátě je třeba koupit nový čip.

V Horní Plané dne 1 .9.2023
Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986