Školská rada

Členové školské rady

Zástupci rodičů:

Hana Benkovičová, homolkova9@seznam.cz
Mgr. Jana Šlechtová, janina.slechtova@seznam.cz

Zástupci zřizovatele:

Ing. Jiří Kupčák, zp@horniplana.cz
Ing Vojtěch Ščevík, scevikv@gmail.com

Zástupci pedagogů:

Mgr. Ivo Černý, ivo.cerny@zshorniplana.cz
Mgr. Jiřina Smetanová, jirina.smetanova@zshorniplana.cz

Usnesení školské rady

Usnesení ze dne 17.10.2022

Usnesení ze dne 22.6.2022

Usnesení ze dne 10. 11. 2021

Usnesení ze dne 24. 11. 2020

Usnesení ze dne 13. 1. 2020

Usnesení ze dne 12. 11. 2019

Usnesení ze dne 26.8.2019

Jednací řád školské rady

při Základní škole Horní Planá, okres Český Krumlov

Čl. I
Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále jen „zákon“

Čl. II
Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem.

Čl. III
Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

Čl. IV
Jednání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

Čl. 5
Školská rada školy jedná podle programu, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu a pravidel hodnocení vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školská rady podepisuje její předseda a další pověřený člen školské rady.

Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje záznam člen školské rady pověřený školskou radou. Usnesení jsou zveřejňována na internetových stránkách školy.

Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 10
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 6.3.2006

V Horní Plané dne 6.3.2006

Pravomoci školské rady

Školská rada (úryvek ze školského zákona)

§ 168

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

§ 167

(1) Při základních, … školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a nejsou zřízeny v právní formě školské právnické osoby, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.

(3) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty ani jmenován zřizovatelem nebo ředitelem školy.

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

(8) Předčasné volby do funkce voleného člena školské rady lze konat, požádá-li o to ředitele školy alespoň většina voličů oprávněných podle odstavce 2 volit tohoto člena školské rady, která je podle volebního řádu nezbytná ke zvolení člena školské rady. Doplňovací volby do školské rady se v souladu s volebním řádem konají, přestane-li být volený člen školské rady jejím členem před skončením funkčního období z důvodů stanovených v odstavci 9 písm. a) až d) a f). Funkční období člena školské rady zvoleného v předčasných nebo doplňovacích volbách končí shodně s funkčním obdobím členů školské rady zvolených v řádných volbách.

(9) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období

a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,

b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do rukou předsedy školské rady,

c) vznikem neslučitelnosti podle odstavce 2 věty třetí,

d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, pokud tak stanoví volební řád, nebo

e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách podle odstavce 8 věty první,

f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v základním pracovněprávním vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem, kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.

Volební řád školské rady

Město Horní Planá podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydává volební řád školské rady při Základní škole Horní Planá.

Čl. I Složení školské rady

1) Školská rada je zřizována při základní škole podle ustanovení § 167 a následující školského zákona.

2) Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady.

3) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Za každého žáka 1 zákonný zástupce.

4) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy, dále jen „pedagogové“.

5) Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Čl. II Počet členů školské rady

Školská rada má 6 členů.

Čl. III Příprava voleb

1) Přípravu voleb v souladu s tímto volebním řádem zajišťuje ředitel školy, který může pro tento účel ustanovit z řad zákonných zástupců a pedagogů přípravný výbor, včetně jmenování jeho předsedy. Ředitel nebo přípravný výbor je dále jen „volební orgán“.

2) Volební orgán zajišťuje :

– přijímání návrhů kandidátů na člena ve školské radě,

– hlasovací lístky pro volby členů školské rady,

– formou zápisů eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady v obou skupinách,

– zaznamenává výsledky hlasování,

– vyhlašuje výsledky voleb do školské rady na veřejnosti přístupném místě ve škole,

– zajišťuje zápis o provedení voleb.

3) Volební orgán svolá samostatně shromáždění zákonných zástupců (podle uvážení i po skupinách, např. po třídách) a samostatně shromáždění pedagogů, na kterém :

– oznámí konání voleb do školské rady, včetně oznámení způsobu volby, místa a času,

– vyzve účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady, včetně způsobu podávání těchto návrhů, místa a konečné lhůty k podání těchto návrhů,

– oznámí datum a místo zveřejnění listiny kandidátů navržených zákonnými zástupci a kandidátů navržených pedagogy.

4) Všechny tyto informace zveřejní volební orgán do 7 dnů po konání shromáždění ve škole na veřejnosti přístupném místě.

5) Volební orgán zajistí hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu zákonných zástupců a dle návrhu pedagogů.

6) Volební orgán vypracuje seznam voličů zvlášť zákonných zástupců a zvlášť pedagogů pro účel přehledu o účasti na hlasování.

7) Volební orgán vyhlásí termín voleb nejpozději do 30 dnů ode dne konání shromáždění zákonných zástupců a ode dne shromáždění pedagogů. Tento termín nemusí být pro obě skupiny voličů totožný.

8) Volební orgán zveřejní listiny kandidátů nejméně 15 dnů přede dnem konání voleb ve škole na veřejnosti přístupném místě.

Čl. IV Volba členů školské rady

1) Členy školské rady volí zákonní zástupci a pedagogové tajným hlasováním, tj. vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

2) Jeden hlas zákonných zástupců odpovídá jednomu žáku školy nebo dvěma a více žákům, sourozencům žijícím ve společné domácnosti.

3) Jeden hlas zákonných zástupců přísluší pouze jednomu ze zákonných zástupců jednoho žáka školy, nebo dvou a více žáků, sourozenců žijících ve společné domácnosti.

4) Na hlasovacím lístku pro volby zákonných zástupců mohou být zatrženi pouze

2 kandidáti a na hlasovacím lístku pro volbu pedagogů mohou být zatrženi také pouze

2 kandidáti. Je-li zatržen vyšší počet kandidátů posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

5) Na základě výsledků hlasování volební orgán sestaví pořadí kandidátů zvolených za členy ŠR.

6) Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získali největší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

7) Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky podle pořadí dle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu zvoleného člena ve školské radě a stávají se tak následně platnými členy školské rady.

8) V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební orgán doplňovací volby dle tohoto volebního řádu.

9) Volební orgán zpracuje Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady

a předá jej zřizovateli

Zápis obsahuje :

– návrhy kandidátů na člena školské rady za obě skupiny,

– počet zákonných zástupců a počet zúčastněných voličů za obě skupiny,

– jména zvolených členů ŠR za obě skupiny, pořadí náhradníků,

– jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb.

Zápis podepisuje ředitel školy.

Čl. V Ustavení školské rady

1) První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. V případě, že se volby do školské rady konají v měsíci červnu až srpnu, svolá ředitel první zasedání školské rady nejpozději do konce měsíce září. Každé další zasedání svolává předseda školské rady.

2) Funkční období členů školské rady je tři roky.

3) Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

4) Členství ve školské radě zaniká :

– uplynutím funkčního období,

– z důvodů uvedených v §167, odst. 9 Zákona 561/2004 Sb.,

– úmrtím.

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1) Školskou radu zřizuje rada města usnesením č.126 dne 9.11.2005

2) Tento volební řád nabývá účinnosti dnem 10.11.2005

Žáků v ZŠ

Dětí v družině

Dětí v MŠ

Obědů

Kontakt

Adresa:
Jiráskova 186 (4.-9.třída)
Komenského 179 (1.-3.třída)
382 26 Horní Planá
Telefon: +420 380 738 121
Email: info@zshorniplana.cz

Školní družina: Komenského 179
Telefon: +420 775 867 996

Mateřská škola: Dobrovodská 81
Telefon: +420 775 867 983
Email: skolka@zshorniplana.cz

Školní jídelna: Jiráskova 186
Telefon: +420 775 867 986