Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 4. ledna 2021 do odvolání provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. tříd na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto tříd se vzdělávají distančně.

Žáci se budou pravidelně připojovat k on-line výuce přes MS Teams. Vyučující si povedou evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

Rozvrh pro on-line výuku

Návod na připojování do MS Teams

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Individuální konzultace

Vážení rodiče,

ve dnech 4. – 6. 1. 2021 se uskuteční individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci musíme omezit přítomnost osob ve škole. Žádáme Vás proto, abyste se v případě zájmu zapsali na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit. Pokud budou časy již obsazené, kontaktujte jednotlivé vyučující a domluvte se na řešení.

Pro e-mailovou komunikaci používejte výhradně nové školní e-maily uvedené v kontaktech na webových stránkách školy.

Odkaz na individuální konzultace   zde

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Organizace výuky od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole ve dnech 21. – 22.12.2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo tyto dny jako dny volna bez povinnosti vzdělávat se.

Školní družina ani školní jídelna nebudou v tyto dny a ve dnech vánočních prázdnin v provozu.

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 9. ročníku se vrátí do školy 4. 1. 2021.

V týdnu 4. – 8. 1. 2021 budou ve škole osobně přítomni také žáci 6.A, 6.B a 7. ročníku.

Žáci 8.A a 8.B se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

 

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků
  • žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V praxi to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12.  budou ve škole osobně přítomni žáci 8. A a 8. B  a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem jako doposud. V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy vymění.

Tělesná výchova na 2. stupni bude kvůli zachování požadavku ministerstva zdravotnictví na homogenitu skupiny organizována tak, že budou spojeni chlapci a děvčaty v rámci jedné třídy.

Ve volitelných předmětech v 8. A a 8. B (cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, technické práce a práce na pozemku), nebudou žáci spojeni, ale budou se střídat.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole včetně školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu.

Aby nedocházelo k potkávání žáků z různých tříd v prostorech šaten, budou žáci přicházet do školy v časových rozestupech. Po uložení svršků do skříňky a přezutí odejdou do své kmenové třídy a připraví se na vyučování. Nad žáky bude vykonáván dohled.

Příchod žáků do školy

Rozvrh pro tělesnou výchovu a volitelné předměty

Provoz školy od 30. 11. 2020

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Informace k on-line výuce od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 2. listopadu se budou žáci pravidelně připojovat k on-line výuce podle rozvrhu, který jsme vytvořili. Každý vyučující si povede evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude z tohoto úkolu hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

V systému Bakaláři sledujte také přijaté zprávy, protože vyučující a třídní učitelé posílají důležité informace.

Uvědomujeme si, že někde můžete mít potíže s připojováním, že někteří máte v rodině dva školáky. Vše se dá ale řešit a domluvit další postup.

Případné problémy, prosím, komunikujte s třídní učitelkou/učitelem, popřípadě s jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Rozvrh pro on-line výuku

Distanční výuka ve dnech 14. 10. – 1. 11. 2020

Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se s účinností ode  dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Základní škola přechází na distanční výuku, všichni žáci jsou povinni se distanční výuky účastnit.

Žáci budou dostávat úkoly přes školní systém Bakaláři, do kterého se připojí pomocí přístupových hesel. Pro žáky 1. – 5. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci. Pro žáky 6. – 9. třídy mají přístupová hesla zákonní zástupci i žáci. Po přihlášení do systému sledujte oddíl Výuka a v něm Domácí úkoly. Vyučující budou každý den vkládat úkoly pro daný den a vyučovací hodinu.

V současné době pracujeme na zprovoznění jednotné komunikační platformy, kdy budou žáci z jedné třídy ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracovat v součinnosti s vyučujícím. O způsobu připojení Vás budeme informovat.

Školní jídelna zůstává v provozu. Kdo nebude mít zájem o stravování, musí si stravu odhlásit. Obědy se budou vydávat pro žáky 1. stupně v rozmezí 11:00 – 12:00, pro žáky 2. stupně v rozmezí 12:15 – 13:30. Podle aktuální situace budou časy výdeje průběžně upravovány. Sledujte stránky školy.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně školy