Informace o uzavření škol a školských zařízení

Vážení rodiče, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda České republiky přijala krizová opatření, kterými se zakazuje osobní přítomnost dětí v mateřské škole. Školka bude od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021 uzavřena. Pravidelně sledujte webové stránky mateřské školy, kam budeme vkládat všechny potřebné informace. Pokud budete potřebovat , můžete nás telefonicky kontaktovat na telefonu 775 867 983. V následujících dnech rodiče předškoláků obdrží také informace o distanční výuce. Informace o čerpání ošetřovného naleznete na: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k uzavření škol nemůžeme předat pololetní vysvědčení osobně. Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete ve školním informačním systému Bakaláři. Otevřete si v levém sloupci Klasifikaci a poté Pololetní klasifikaci.

Vysvědčení v tištěné podobě předají třídní učitelé žákům 1. den po návratu do školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům za to, jak zvládají v této nelehké době distanční výuku, a rodičům za jejich vytrvalou pomoc a spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Pololetní vysvědčení v 1. a 2. třídě

Tento bláznivý rok dospěl do své poloviny. Žáci první a druhé třídy jako jediní dostanou do ruky pololetní vysvědčení. Nebylo to pololetí normální a snadné. Druháci se o tom přesvědčili už v loňském roce. Naučit děti dobře číst a psát přes obrazovku počítače je nemožné. A tady patří velký dík rodičům. Stali se z nich na chvíli domácí učitelé, kteří s dětmi poctivě pracovali a pomohli nám s učením. Děti přišly o důležitou část roku, kdy se seznamují s chodem školy, s pravidly, s řádem hodin, s tím, jak se v hodinách pracuje….. Díky tomu, že nám bylo umožněno nastoupit do školy, jsme vše zvládli. Děti si odnesou domů své první krásné vysvědčení.

Lenka Jandová

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 4. ledna 2021 do odvolání provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků 3. – 9. tříd na základním vzdělávání v základní škole. Žáci těchto tříd se vzdělávají distančně.

Žáci se budou pravidelně připojovat k on-line výuce přes MS Teams. Vyučující si povedou evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

Rozvrh pro on-line výuku

Návod na připojování do MS Teams

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Individuální konzultace

Vážení rodiče,

ve dnech 4. – 6. 1. 2021 se uskuteční individuální konzultace ohledně hodnocení prospěchu Vašich dětí. Vzhledem k epidemiologické situaci musíme omezit přítomnost osob ve škole. Žádáme Vás proto, abyste se v případě zájmu zapsali na konkrétní čas k vyučujícímu, se kterým potřebujete mluvit. Pokud budou časy již obsazené, kontaktujte jednotlivé vyučující a domluvte se na řešení.

Pro e-mailovou komunikaci používejte výhradně nové školní e-maily uvedené v kontaktech na webových stránkách školy.

Odkaz na individuální konzultace   zde

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Organizace výuky od 21. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

Vláda České republiky zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole ve dnech 21. – 22.12.2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo tyto dny jako dny volna bez povinnosti vzdělávat se.

Školní družina ani školní jídelna nebudou v tyto dny a ve dnech vánočních prázdnin v provozu.

Žáci 1. – 5. ročníku a žáci 9. ročníku se vrátí do školy 4. 1. 2021.

V týdnu 4. – 8. 1. 2021 budou ve škole osobně přítomni také žáci 6.A, 6.B a 7. ročníku.

Žáci 8.A a 8.B se budou v tomto týdnu vzdělávat distančně.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

 

Organizace výuky od 30. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. stupně
  • žáků 9. ročníků
  • žáků 6. – 8. ročníků v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu

V praxi to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12.  budou ve škole osobně přítomni žáci 8. A a 8. B  a vzdělávat se podle rozvrhu. Žáci 6. A, 6. B a 7. třídy se v tomto týdnu osobně neúčastní na vzdělávání ve škole a vzdělávají se distančním způsobem jako doposud. V týdnu od 7. do 11. 12. se třídy vymění.

Tělesná výchova na 2. stupni bude kvůli zachování požadavku ministerstva zdravotnictví na homogenitu skupiny organizována tak, že budou spojeni chlapci a děvčaty v rámci jedné třídy.

Ve volitelných předmětech v 8. A a 8. B (cvičení z českého jazyka, cvičení z matematiky, technické práce a práce na pozemku), nebudou žáci spojeni, ale budou se střídat.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu přítomnosti ve škole včetně školní družiny.

Školní jídelna bude v provozu.

Aby nedocházelo k potkávání žáků z různých tříd v prostorech šaten, budou žáci přicházet do školy v časových rozestupech. Po uložení svršků do skříňky a přezutí odejdou do své kmenové třídy a připraví se na vyučování. Nad žáky bude vykonáván dohled.

Příchod žáků do školy

Rozvrh pro tělesnou výchovu a volitelné předměty

Provoz školy od 30. 11. 2020

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Informace k on-line výuce od 2. 11. 2020

Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 2. listopadu se budou žáci pravidelně připojovat k on-line výuce podle rozvrhu, který jsme vytvořili. Každý vyučující si povede evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude z tohoto úkolu hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

V systému Bakaláři sledujte také přijaté zprávy, protože vyučující a třídní učitelé posílají důležité informace.

Uvědomujeme si, že někde můžete mít potíže s připojováním, že někteří máte v rodině dva školáky. Vše se dá ale řešit a domluvit další postup.

Případné problémy, prosím, komunikujte s třídní učitelkou/učitelem, popřípadě s jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Rozvrh pro on-line výuku